përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Koev, Kolyo

.

koev_kolyo
Kolyo Koev, i lindur më 1952 në Malak Dol (Bullgari), është profesor i sociologjisë pranë Universitetit të Ri bullgar në Sofie. Prej 1992 deri më 1998 ishte anëtar i Komisionit ndërkombëtar këshillimor të revistës International Sociology. Prej vitit 1995 është botues i revistës Sotsiologicheski Problemi. Në lëmenjtë e punës së tij bëjnë pjesë: metodologjia dhe teoria sociologjike, sociologjia e jetës së përditshme, sociologjia e publikut, sociologjia e dijeve. Kolyo Koev ka botuar një numër veprash shkencore dhe është përgatitës botimesh të shumta sociologjike, prej të cilave disa i ka përkthyer vetë, ndër të tjera vepra nga Max Weber, Alfred Schütz, Maurice Merleau-Ponty dhe Georg Simmel.

partner projektesh

traduki partners 2014 d