përkthime nga, për në e në Europë Juglindore

përkthyes

Shtyp

Stanisavac, Milutin

.

stanisavac_milutin
Lindur më 1946, studim i filozofisë në Beograd.
Përkthyes, autor dhe botues – botimet Ideje, Književne Novine, Prosveta

Përkthime (përzgjedhje
):
M. Heidegger, "Hegel's Begriff der Erfahrung", Kant und das Problem der Metaphysik (Koncepti hegelian i përvojës, Kanti dhe problemi i metafizikës); Schelling, Philosophische Forschung über das Wesen der menschlichen Freiheit (Hulumtim filozofik mbi lirinë njerëzore); G.M. Mittermair dhe S. Kierkegaard, Zwei Schelling-Vorlesungen (Dy leksione Schelling); D. Pike, Deutsche Schriftsteleller im sowjetischen Exil (Shkrimtarë gjerman në mërgimin sovjetik); M. Buber, Hassidische Legenden (Legjenda hasside); W.Benz, Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwërung (Protokollet e të Urtëve të Zionit. Legjenda e komplotit të përbotshëm hebre).

partner projektesh

traduki partners 2014 d