përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Geschichte des Kapitalismus

Kocka, Jürgen.

542 kocka geschichte des kapitalismusJürgen Kocka ofron në këtë libër një hyrje të shkëlqyer në fillimet historike dhe zgjerimin e kapitalizmit që nga era e re dhe përhapjen e tij globale nga shekulli 19 dhe në fillim të shekullit 20. Ai nuk vëzhgon vetëm proceset e tregtisë dhe industrializimit, por njëherazi edhe ndryshimet me pasoja afatgjate të botës së punës dhe të jetesës. Kështu, hyrja e tij është një vështrim i përgjithshëm e i pavarur historik dhe njëkohësisht një inventurë kritike e regjimit që e bashkëpërcakton sot veprën tonë deri në cepin më të fundit të planetit.

Geschichte des Kapitalismus [Historia e kapitalizmit] e Jürgen Kocka-s është prurë në  serbishte (fragment) nën përkthimin e Maja Matić-it me titull Историја капитализма, pranë botimeve Clio, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d