përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Theorie der juristischen Argumentation

Alexy, Robert.

454 alexy teorijaObjekt i këtij studimi është problemi thelbësor i lëmit të  metodave juridike. Ai mund të formulohet me pyetjen, se a ka jurisprudenca një kanun rregullash të afta për konsensus që mundësojnë një kontroll racional dhe të provueshëm ndërsubjektivisht të vendimmarrjes juridike. Sot ekziston njëmendësi përgjithësisht vetëm për negativen, pra, që vendimmarrja juridike nuk orientohet vetëm te ligjet, precedenti gjyqësor, dogmatika dhe metodologjia tradicionale juridike, por se në të gjitha çështjet disi problematike luajnë rol edhe vlerësimet "jashtëjurdike", përkatësisht morale.

Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung [Teori e argumentimit juridik. Teoria e diskursit racional si teori e arsyetimit juridik] i Robert Alexy-t është botuar në kroatisht (fragment), përkthyer nga Kiril Miladinov, me titull Teorija pravne argumentacije. Teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja, pranë botimeve Breza, Zagreb.

partner projektesh

traduki partners 2014 d