përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Zwischen Naturalismus und Religion

Habermas, Jürgen.

habermas_zwischenDy tendenca të përkundërta karakterizojnë gjendjen shpirtërore të kohës sonë: Me përparimet që janë bërë bie fjala në biogjenetikë dhe në hulumtimin e trurit, konceptimi natyralist-shkencor i objektivizuar futet edhe në ndërvarësitë vepruese të jetës së përditshme. Kjo bën që filozofia të ndodhet përballë sfidimit të një natyralizmi shkencor. Nga ana tjetër vihet re një rigjallërim i trashëgimive të besimit dhe politizimi i bashkësive fetare. Kjo bën që të rritet ndaj filozofisë sfida e një krtike parimore fundamentaliste për vetëkuptimin pas-metafizik të modernizmit perëndimor. Jürgen Habermasi analizon fushëtensionin midis natyralizmit dhe fesë. Ai kërkon më njërën anë një konceptim të matur natyralist të evolucionit kulturor, i cili merr parasysh karakterin normues të shpirtit njerëzor, më anë tjetër intepretimin e duhur për pasojat sekularizuese të racionalizimit kulturor-shoqëror.

Zwischen Naturalismus und Religion ist in bosnischer Übersetzung (Leseprobe) von Sulejman Bosto unter dem Titel "Između naturalizma i religije" bei Tugra, Sarajevo erschienen

partner projektesh

traduki partners 2014 d