Shtyp

Nonevski, Vangel

.

nonevski vangelVangel Nonevski u lind më 1977 në Beograd. Ai studioi në Institutin e Filozofisë së universitetit „Shën Kirili dhe Metodij“ në Shkup. Po këtu ai mbrojti titullin e doktorit të shkencave me një punim mbi estetikën digjitale. Për disa vite me radhë ai ka punuar si kolumnist për mediume të ndryshme maqedonase dhe veç kësaj ka qenë redaktor dhe përkthyes i portalit „Okno“. Vangel Nonevski publikon artikuj, ese dhe tekste shkencore për estetikën bashkëkohore, shkencat e kulturës, filozofinë politike etj. në revistat kombëtare e ndërkombëtare. Ai përkthen nga anglishtja dhe kroatishtja. Aktualisht ai është docent në universitetin „Euro-Balkan“ të Shkupit.