përkthime nga, për në e në Europë Juglindore
Shtyp

Das kulturelle Gedächtnis

Assmann, Jan.

assmann kulturaÇfarë roli luan kujtimi në formimin e identiteteve kulturore? Cilat janë format e sotme të identitetit kulturor? Cilave transformime u nënshtrohen ato? Këto janë pyetje me të cilat merret Jan Assmann në një krahasim mes tre kulturave mesdhetare të antikitetit – Egjiptit, Izraelit dhe Greqisë.

Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen [Kujtesa kulturore. Shkrimi, kujtimi dhe identiteti kulturor në kulturat e hershme] nga Jan Assmann ka dalë në serbisht (sprovë për lexim) nën titullin Kultura pamćenja. Pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama, përkthyer nga Nikola B. Cvetković, pranë botimeve Prosveta, Beograd.

partner projektesh

traduki partners 2014 d